Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas medlemmar i Nynäs IK till årsmöte. Årsmötet kommer att genomföras i klubbstugan.

Datum: Torsdagen den 23 mars , kl 19.00

Kallelse med handlingar kommer att gå ut med mail till medlemmarna. Alla handlingar till mötet finns också tillgängliga i klubbstugan vid mötet.

VÄLKOMNA!

DAGORDNING vid Årsmötet – Urklipp från Nynäs IK Stadgar:

 1. 19 § Ärenden vid årsmötet
  Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande räkenskapsår.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
   c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
   d) en revisor för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
   e) en revisor suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
   f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt g) ett ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *